25
2013
09

24c256(转)

                                                                                           24c256(转)
24系列EEPROM的应用所看过的对24系列I2C读写时序描述最准确最容易理解的资料,尤其是关于主从器件的应答描述和页写描述,看完后明白了很多。关于页写的描述,网络上绝大部分范程都没提到页写时的数据地址必须是每页的首地址才能准确写入,而且如果写入超过一页的数据会循环覆盖当前页的数据。
关于IIC总线
I2C总线:i2c总线是 Philips 公司首先推出的一种两线制串行传输总线。它由一根数据线(SDA)和一根时钟线(SDL)组成。i2c总线的数据传输过程如图3所示,基本过程为:
1、主机发出开始信号。
2、主机接着送出1字节的从机地址信息,其中最低位为读写控制码(1为读、0为写),高7位为从机器件地址代码。
3、从机发出认可信号。
4、主机开始发送信息,每发完一字节后,从机发出认可信号给主机。

"